@chlopmarcin@101010.pl avatar

chlopmarcin

@chlopmarcin@101010.pl

Chłop to znacznie więcej niż #rolnik. Oprócz zawodu, chłopa czyni również zakorzenienie w swojej tożsamości i świadomość polityczna. Bez nich chłop byłby zaledwie rolnikiem.

Najważniejsza jest miłość (choć nie zawsze mnie na nią stać).

Kim jestem: #człowiek #chłop eksekspert #wieś #rolnictwo #agroekologia #żeglarstwo #góry oraz... #psychoanaliza | #fedi22 #Poland #Polska #poPolsku #rolnik #searchable

This profile is from a federated server and may be incomplete. Browse more on the original instance.

Mija, to lieratura
Mija avatar

"Co robi moje dziecko w internecie? Jakiego rodzaju treści ogląda lub z kim rozmawia? Czy przez korzystanie z technologii łatwiej się rozprasza? Katie Davis zbiera praktyczne wskazówki i porady, jak nauczyć dziecko bezpiecznego i odpowiedzialnego funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości. Jej książka jest przeznaczona dla każdego, kto jest zainteresowany wpływem technologii na rozwój dzieci: od narodzin aż do osiągnięcia przez nie dorosłości. Z pewnością znajdą tam coś dla siebie: Rodzice, którzy starają się nadążyć za najnowszymi technologiami i zastanawiają się, jak pomóc swoim dzieciom z nich korzystać. Nauczyciele, którzy szukają pomysłów na wykorzystanie technologii do ważnych i wzbogacających doświadczeń edukacyjnych w klasie. Projektanci graficzni, którzy opracowują aplikacje i strony dla dzieci w różnym wieku i ich rodzin. A także wszyscy inni, którzy pragną dowiedzieć się więcej o tym, jak wychować dziecko w cyfrowej rzeczywistości. Katie Davis oferuje strategie łagodzenia trudności, wspierania komunikacji i tworzenia środowiska wspierającego dzieci w bezpiecznym poruszaniu się w cyfrowym krajobrazie. Porusza też wyjątkowo trudne tematy jak naruszanie prywatności w sieci, nękanie online, zagrożenia zdrowia psychicznego. Niezwykle ważna książka. Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie" (opis wydawcy)

Davis Katie, Dziecko w swiecie technologii. Wychowanie w świecie cyfrowej rzeczywistości, 2024)

"Aby upraw­do­po­dob­nić wy­two­rze­nie się u na­szych dzieci sa­mo­ste­row­nych i wspie­ra­nych przez oto­cze­nie spo­łeczne do­świad­czeń zwią­za­nych z tech­no­lo­gią, na­le­ża­łoby szcze­gól­nie uwzględ­nić na­stę­pu­jące kwe­stie: (1) po­szu­ki­wa­nie rów­no­wagi mię­dzy ogól­nymi tren­dami a sy­tu­acją in­dy­wi­du­al­nych, kon­kret­nych dzieci, (2) zwra­ca­nie uwagi na szer­sze kon­tek­sty do­świad­czeń dzieci z tech­no­lo­gią oraz (3) po­trzeba re­flek­sji nad istotą in­te­rak­cji mię­dzy tech­no­lo­gią a roz­wo­jem dziecka. Nie­za­leż­nie od tego, czy sku­piam się na wcze­snym czy środ­ko­wym okre­sie dzie­ciń­stwie, na do­ra­sta­niu czy na wkra­cza­niu w do­ro­sło­ści, te trzy te­maty po­wra­cają w ca­łej książce." (fragment)
@ksiazki

chlopmarcin,
@chlopmarcin@101010.pl avatar

Splitting the Web [poniżej moje tłumaczenie] (ploum.net)

Przepaść dzieląca Internet na dwie części rośnie. Po jednej stronie znajduje się Internet komercyjny, opanowany przez monopolistów, skupiony wokół mediów. Internet mający tylko jeden cel: zmusić nas do klikania. Mierzy kliknięcia, optymalizuje kliknięcia, generuje kliknięcia. Zbiera o nas tak dużo informacji,...

chlopmarcin,
@chlopmarcin@101010.pl avatar

@anedroid Fajny wpis! Dzięki za tłumaczenie! ❤️ Polecę kolejnym osobom.

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • nauka
 • giereczkowo
 • lieratura
 • rowery
 • Blogi
 • Pozytywnie
 • krakow
 • esport
 • Spoleczenstwo
 • muzyka
 • sport
 • slask
 • fediversum
 • FromSilesiaToPolesia
 • niusy
 • Cyfryzacja
 • tech
 • kino
 • LGBTQIAP
 • opowiadania
 • Psychologia
 • motoryzacja
 • turystyka
 • MiddleEast
 • zebynieucieklo
 • test1
 • Archiwum
 • NomadOffgrid
 • All magazines