Mija,
Mija avatar

"Jak ła­two się do­my­ślić, teo­ria kwan­towa ła­mie za­sadę cią­gło­ści w spo­sób bru­talny i nie­pod­le­ga­jący wąt­pli­wo­ści. Choć jed­nak swego czasu bu­dziło to w świe­cie fi­zy­ków po­tężną kon­tro­wer­sję, dziś „kwan­to­wość” teo­rii kwan­tów tro­chę zdą­żyła nam się opa­trzyć i zła­ma­nie za­sady cią­gło­ści nie jest aż tak emo­cjo­nu­jące, jak trzech za­sad, na któ­rych sku­pimy się w tej książce. Choć więc od czasu do czasu bę­dziemy o niej wspo­mi­nać, więk­szość ener­gii po­świę­cimy na roz­pra­wie­nie się z „Wielką Trójką” za­sad kla­sycz­nego świata. Wy­mieńmy je może dla pew­no­ści:

• za­sada re­ali­zmu wła­sno­ści: cząstki po­sia­dają w każ­dym mo­men­cie usta­lone pa­ra­me­try;
• za­sada lo­kal­no­ści: wszystko, co spo­tyka daną cząstkę, można wy­wnio­sko­wać na pod­sta­wie stanu jej bez­po­śred­niego oto­cze­nia (nie wy­stę­puje „dzia­ła­nie na od­le­głość”);
• za­sada de­ter­mi­ni­zmu: każde zda­rze­nie ma swoją okre­śloną przy­czynę, z któ­rej cał­ko­wi­cie wy­ni­kają wszyst­kie wła­ści­wo­ści owego zda­rze­nia.
Te trzy za­sady wy­zna­czą oś ni­niej­szej książki."

Łukasz Lamża, Marcin Łobejko "Co się dzieje w świecie kwantów" Wydawnictwo: Copernicus Center Press 2024

@ksiazki

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • Spoleczenstwo
 • lieratura
 • rowery
 • esport
 • slask
 • Blogi
 • sport
 • giereczkowo
 • Pozytywnie
 • fediversum
 • FromSilesiaToPolesia
 • niusy
 • Cyfryzacja
 • krakow
 • muzyka
 • tech
 • kino
 • LGBTQIAP
 • opowiadania
 • Psychologia
 • motoryzacja
 • turystyka
 • MiddleEast
 • zebynieucieklo
 • test1
 • Archiwum
 • NomadOffgrid
 • m0biTech
 • All magazines